Konkurs Fotograficzny

Przepisy ogólne

1. Konkurs został zorganizowany przez Fundację Jak pies z kotem

2. Tematem konkursu jest zaprezentowanie relacji między psami i kotami  w sposób łamiący powszechnie funkcjonujące stereotypy związane z powiedzeniem „Jak pies z kotem”

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących amatorów z podziałem na kategorie wiekowe :

a. 10 – 15 lat

b. 16 – 20 lat

c. 20 i więcej

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Oceny przysłanych fotografii dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne. Informacje na temat składu Jury zostaną opublikowane na stronie Fundacji.

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację.

7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.

8. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przysłanych fotografii w różnych  publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

 

Przepisy dotyczące prac

1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie o wymiarach  nie mniejszych niż  1800×1200 pikseli ( najmilej widziane duże zdjęcia :  2480×3508 pikseli ) w formacie jpg

2. Do konkursu można zgłaszać tylko fotografie nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.

3. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

4. Fotografie należy przesyłać mailem na adres : [email protected]

5. Do nadesłanych prac należy dołączyć informacje dotyczące autora: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz e-mail kontaktowy. Dane te będą dostępne tylko dla organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców.

Wraz z przysłanymi pracami, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu fotograficznego „Jak pies z kotem” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie fotografii na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich fotografii
w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator. Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym właścicielem praw autorskich nadesłanych zdjęć i prace te nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich.

Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie, jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział
w konkursie powyższą klauzulę.

6. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.

 

Terminarz

1. Nadsyłanie prac w nieprzekraczalnym terminie od 14 lutego 2010 r. do 09 kwietnia 2010r.

2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych fotografii. Jury decyduje o:

zakwalifikowaniu prac do wystawy,

ewentualnym umieszczeniu fotografii w pokonkursowym wydawnictwie,

przyznaniu nagród i wyróżnień.

4. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 20 kwietnia 2010 r.

5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

6. Wyniki konkursu zostaną podane do 23 kwietnia 2010 r. na stronach Fundacji Jak pies z kotem.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz organizator konkursu.

 

Jury:

Dorota Kaszuba – fotograf

Michał Warda – fotograf

Olga Grąziewicz-Matejczuk

 

Nagrody:

klawiatura firmy IBOX,

PenDrivy,

albumy przyrodnicze oraz poradniki o zwierzętach,

filmy DVD.

Dodaj komentarz