Sprawozdanie merytoryczne 2010

Sprawozdanie merytoryczne za okres: 01.01-31.12.2010

Fundacja JAK PIES Z KOTEM
ul. Migdałowa 10/21, 02-796 Warszawa
KRS: 0000344879 (wpis do KRS 22.12.2009)
Regon: 142168040
NIP: 951 2303091

Fundacja posiada osobowość prawną.

Prezes Zarządu Fundacji:
Olga Grąziewicz-Matejczuk
Zastępca Prezesa Zarządu:
Anna Walentynowicz
Skarbnik:
Monika Płaza

Rada Fundacji:
Katarzyna Cieleń
Paulina Wojtarek
Paulina Czyżewicz
Maria Jakubowska
Agnieszka Nojszewska

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundacja opiera swoją działalność na działalności społecznej Zarządu i Rady oraz wolontariuszy. Fundacja nie zatrudnia pracowników.

 

CELE FUNDACJI
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska poprzez współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
2. współpracę, prowadzenie i wspieranie centrów edukacji ekologicznej,
3. organizowanie i wspieranie akcji propagandowych i edukacyjnych związanych z ochroną zwierząt za pośrednictwem publikatorów, imprez oraz wydawnictw własnych,
4. działalność edukacyjną, w tym organizowanie szkoleń edukacyjnych, odczytów i konferencji,
5. organizowanie szkoleń dla wolontariuszy i osób zainteresowanych tematyką,
6. kontakty i współpracę z polskimi i międzynarodowymi organizacjami oraz osobami prywatnymi o tym samym lub podobnym profilu działania,
7. niesienie pomocy zwierzętom porzuconym i pokrzywdzonym poprzez umieszczanie ich w istniejących schroniskach, azylach dla bezdomnych zwierząt i hotelach,
8. tworzenie i prowadzenie schronisk i azyli dla bezdomnych zwierząt,
9. prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej zwierząt, w tym wspieranie osób prywatnych pomagających bezdomnym zwierzętom,
10. finansowanie leczenia bezdomnych zwierząt – w tym realizowanie programu sterylizacji i kastracji,
11. wspieranie istniejących organizacji i instytucji związanych z opieką nad zwierzętami oraz organizacji i instytucji związanych z ochroną środowiska naturalnego,
12. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym oraz organizacjami i instytucjami związanymi z ochroną środowiska naturalnego,
13. wspieranie prac naukowo-badawczych związanych z celem powołania Fundacji,
14. wspieranie działań mających na celu szeroko rozumianą terapię z udziałem zwierząt,
15. współpracę z policją oraz strażą miejską,
16. wspieranie aktywnych postaw społecznych i inicjatyw proekologicznych,
17. inne działania realizujące cele statutowe.

 

REALIZACJA CELÓW – PODJĘTE DZIAŁANIA
W roku 2010 Fundacja JAK PIES Z KOTEM realizowała swoje cele statutowe poprzez:

I. Podjęcie współpracy z następującymi placówkami Oświatowymi:
1. Pracownią Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Specjalnym Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. kardynała Wyszyńskiego w Radomiu.
2. Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym przy ul. Barskiej w Warszawie.
3. Przedszkolem „Kwiatki Św. Franciszka” nr 195 w Warszawie.
4. Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie.

Ad. 1. Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Specjalnym Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. kardynała Wyszyńskiego w Radomiu.
Uczestnikami spotkań byli rodzice wraz z dziećmi objętymi opieką Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Celem spotkań było praktyczne przybliżenie dogoterpii jako sposobu wspomagania rozwoju dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami.
Odbyły się dwa spotkania:
20.03.2010 – Spotkanie obejmowało dwie grupy dzieci (po 30 min dla każdej grupy) oraz krótką prezentacje dla rodziców dotyczącą Dogoterapii.
25.09.2010 – kontynuacja spotkań z kolejnymi grupami dzieci.
Na podstawie Decyzji Nr 4/2010 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2010 roku Fundacja przeprowadziła zbiórkę publiczną, podczas której zebrała środki pieniężne w kwocie 52 zł (pięćdziesiąt dwa złote).
Środki te zostały wykorzystane na zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych podczas pracy z dziećmi.

Ad. 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy ul. Barskiej w Warszawie.
Cel:
– kształtowanie wrażliwości i postaw etycznych w stosunku do zwierząt,
– nauka bezpiecznych zachowań w obecności zwierząt,
– nauka odpowiedzialności za zwierzę,
– rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
– poszerzanie ogólnej wiedzy na temat zwyczajów i zachowań zwierząt.
Spotkania odbywały się co drugi tydzień i zawierały:
– teoretyczne zajęcia z zakresu szkolenia psów i opieki nad nimi,
– zajęcia warsztatowe – szkolenie psów metodami pozytywnymi,
– zajęcia pokazowe,
– zajęcia wyjazdowe (wizyta w schronisku, wyjazd na wystawę psów rasowych).

Ad. 3. Przedszkole „Kwiatki Św. Franciszka” nr 195 w Warszawie.
Cel:
– kształtowanie wrażliwości i postaw etycznych w stosunku do zwierząt,
– nauka bezpiecznych zachowań w obecności zwierząt,
– nauka odpowiedzialności za zwierzę,
– rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
– poszerzanie słownictwa,
– poszerzanie ogólnej wiedzy na temat zwyczajów i zachowań zwierząt.
Spotkania odbywały się co drugi tydzień i obejmowały:
– pogadanki na temat odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt domowych,
– pogadanki na temat bezpieczeństwa w relacjach ze zwierzętami,
– spotkania ze zwierzętami,
– gry i zabawy mające na celu zapoznanie dzieci ze zwyczajami zwierząt.

Ad. 4. Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie.
Pomoc przy realizowaniu programu przygotowanego przez Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie – ZADBAJ O MÓJ LOS.
Nasza Fundacja przygotowała i przeprowadziła:
– spotkanie teoretyczne dotyczące sytuacji psów w Polsce (w oparciu o akcję „Zerwijmy łańcuchy”),
– szkolenie dla młodzieży dotyczące odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami domowymi w oparciu o gatunek Canis Familiaris (spotkanie teoretyczne oraz warsztaty ze szkolenia psów metodami pozytywnymi),
– 3-etapowy konkurs o tematyce prozwierzęcej.
Program będzie kontynuowany w roku 2011.
Program ma na celu uwrażliwienie młodzieży na los zwierząt znajdujących się bezpośrednio w ich otoczeniu.

Ze wszystkimi w/w placówkami zostały podpisane umowy o współpracę.

 

II. Współpracę z organizacjami pozarządowymi:

 • Nawiązanie współpracy z Fundacją RAZEM ŁATWIEJ przy organizacji stoiska i pokazu podczas festynu w Puszczy Mariańskiej (20.06.2010). Podczas imprezy odbyły się pokazy psów-terapeutów z udziałem dzieci, konkursy na scenie oraz zagadki o zwierzętach poza sceną i loteria fantowa z losowaniem nagrody głównej – plecaka.
  Podczas loterii fantowej, która odbyła się na mocy Decyzji Nr 4/2010 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2010 roku Fundacja zebrała środki pieniężne w kwocie 220 zł (dwieście dwadzieścia złotych).
  Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów edukacyjnych oraz karmy dla psów przebywających pod opieką Fundacji.
 • 16.05.2010 – Udział w akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Przestrzeń, nieformalną grupę SpecGrupa i Fundacja Viva!: „ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ”.
  Udział w spotkaniu z osobami zainteresowanymi problematyką „prozwierzęcą” w Węgrowie, podczas którego odbyła się projekcja filmu o wykorzystywaniu zwierząt przez człowieka oraz rozmowa z przedstawicielem Fundacji Viva!.

 

III. Pomoc bezdomnym zwierzętom
W roku 2010 pod opieką Fundacji przebywało:

 • 12 bezdomnych psów, w tym:
  – 8 szczeniąt,
  – 4 dorosłe suki.
 • 1 kot.

Wysterylizowano:
– 2 suki.
Dodatkowo 2 suki zostały wysterylizowane w nowym domu.
Wykastrowano:
– 1 psa.

Wyadoptowano:
– 9 psów,
– 1 kota.

Ze wszystkimi osobami adoptującymi zostały podpisane stosowne umowy.
Zwierzęta zostały wydane zaszczepione, z aktualnymi książeczkami zdrowia.
Wszystkie zwierzęta do czasu adopcji przebywały w hotelu dla zwierząt, miały zapewnioną opiekę weterynaryjną i behawiorystyczną.

 

IV. Doradztwo i pomoc osobom prywatnym.
W zakresie swojej działalności w roku 2010 Fundacja wspierała osoby prywatne przekazując im m.in. karmę na dla bezdomnych zwierząt przebywających pod ich opieką na łączną kwotę 16 547,96 PLN oraz pomagając w poszukiwaniu nowych domów poprzez ogłaszanie zwierząt na portalach internetowych. Fundacja udzielała także bezpłatnych porad z zakresu opieki nad zwierzętami i przy rozwiązywaniu problemów behawioralnych.

 

 

FINANSE (PLN)

Rachunek zysków i strat 2010

jpzk_sprawo_2010

Fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki, nie nabyła nieruchomości, obligacji, akcji oraz udziałów w spółkach prawa handlowego w roku 2010.
W okresie sprawozdawczym: 01.01-31.12.2010 w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.
Podmioty państwowe i samorządowe nie zleciły Fundacji w okresie sprawozdawczym żadnych zadań.

Dodaj komentarz