Sprawozdanie merytoryczne 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji JAK PIES Z KOTEM za okres: 01.01-31.12.2011

Fundacja JAK PIES Z KOTEM ustanowiona w dniu 18.11.2009 przez Monikę Płazę.
Fundacja posiada osobowość prawną
KRS: 0000344879
Regon: 142168040
NIP: 951 230 30 91

Fundacja posiada osobowość prawną.

Prezes Zarządu Fundacji:
Olga Grąziewicz
Zastępca Prezesa Zarządu:
Anna Walentynowicz
Skarbnik:
Monika Płaza

Rada Fundacji:
Katarzyna Cieleń
Paulina Wojtarek
Paulina Czyżewicz
Maria Jakubowska
Agnieszka Nojszewska

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundacja opiera swoją działalność na działalności społecznej Zarządu i Rady oraz wolontariuszy.

 

CELE FUNDACJI
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska poprzez współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
2. współpracę, prowadzenie i wspieranie centrów edukacji ekologicznej,
3. organizowanie i wspieranie akcji propagandowych i edukacyjnych związanych z ochroną zwierząt za pośrednictwem publikatorów, imprez oraz wydawnictw własnych,
4. działalność edukacyjną, w tym organizowanie szkoleń edukacyjnych, odczytów i konferencji,
5. organizowanie szkoleń dla wolontariuszy i osób zainteresowanych tematyką,
6. kontakty i współpracę z polskimi i międzynarodowymi organizacjami oraz osobami prywatnymi o tym samym lub podobnym profilu działania,
7. niesienie pomocy zwierzętom porzuconym i pokrzywdzonym poprzez umieszczanie ich w istniejących schroniskach, azylach dla bezdomnych zwierząt i hotelach,
8. tworzenie i prowadzenie schronisk i azyli dla bezdomnych zwierząt,
9. prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej zwierząt, w tym wspieranie osób prywatnych pomagających bezdomnym zwierzętom,
10. finansowanie leczenia bezdomnych zwierząt – w tym realizowanie programu sterylizacji i kastracji,
11. wspieranie istniejących organizacji i instytucji związanych z opieką nad zwierzętami oraz organizacji i instytucji związanych z ochroną środowiska naturalnego,
12. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym oraz organizacjami i instytucjami związanymi z ochroną środowiska naturalnego,
13. wspieranie prac naukowo-badawczych związanych z celem powołania Fundacji,
14. wspieranie działań mających na celu szeroko rozumianą terapię z udziałem zwierząt,
15. współpracę z policją oraz strażą miejską,
16. wspieranie aktywnych postaw społecznych i inicjatyw proekologicznych,
17. inne działania realizujące cele statutowe.

 

REALIZACJA CELÓW – PODJĘTE DZIAŁANIA
W roku 2011 Fundacja JAK PIES Z KOTEM realizowała swoje cele statutowe poprzez:

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ, A W TYM:
I. Kontynuacja współpracy z następującymi placówkami Oświatowymi:
1. Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym przy ul. Barskiej w Warszawie.
3. Przedszkolem „Kwiatki Św. Franciszka” nr 195 w Warszawie.
4. Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie.
4. Zespołem Szkół w Legionowie.

Ad. 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy ul. Barskiej w Warszawie.
Cel:
– kształtowanie wrażliwości i postaw etycznych w stosunku do zwierząt,
– nauka bezpiecznych zachowań w obecności zwierząt,
– nauka odpowiedzialności za zwierzę,
– rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
– poszerzanie ogólnej wiedzy na temat zwyczajów i zachowań zwierząt.
Spotkania odbywały się co drugi tydzień i zawierały:
– teoretyczne zajęcia z zakresu szkolenia psów i opieki nad nimi,
– zajęcia warsztatowe – szkolenie psów metodami pozytywnymi,
– zajęcia pokazowe,
– zajęcia wyjazdowe (wizyta w klubie SIRIUS The Doggy Star – udział w zajęciach agility).
W zajęciach uczestniczyły zwierzęta pracujące w Fundacji.

Ad. 2. Przedszkole „Kwiatki Św. Franciszka” nr 195 w Warszawie.
Celem zajęć było:
– kształtowanie wrażliwości i postaw etycznych w stosunku do zwierząt,
– nauka bezpiecznych zachowań w obecności zwierząt,
– nauka odpowiedzialności za zwierzę,
– rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
– poszerzanie słownictwa,
– poszerzanie ogólnej wiedzy na temat zwyczajów i zachowań zwierząt.
Spotkania odbywały się co drugi tydzień i obejmowały:
– pogadanki na temat odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt domowych,
– pogadanki na temat bezpieczeństwa w relacjach ze zwierzętami,
– spotkania ze zwierzętami,
– gry i zabawy mające na celu zapoznanie dzieci ze zwyczajami zwierząt.
W zajęciach uczestniczyły zwierzęta pracujące w Fundacji.

Ad. 3. Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie.
Kontynuacja programu przygotowanego przez Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie – ZADBAJ O MÓJ LOS.
– 29.01.2011 odbyło się spotkanie z młodzieżą z Gimnazjum Gminy Liw. Uczestnicy spotkania mieli okazję nie tylko zapoznać się z teorią dotyczącą podstaw szkolenia metodami pozytywnymi, ale także mogli wypróbować swoją wiedzę w pracy z psami. W ćwiczeniach uczestniczyły psy fundacyjne.
– rozstrzygnięcie 3-etapowego projektu, w ramach którego młodzież została poproszona o:

 • przygotowanie poradnika na temat opieki nad psem,
 • przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat bezpiecznych kontaktów z psami w różnych sytuacjach,
 • przygotowanie raportu na temat sytuacji zwierząt w najbliższej okolicy.

Najlepsze prace zostały nagrodzone.
Program ma na celu uwrażliwienie młodzieży na los zwierząt znajdujących się bezpośrednio w ich otoczeniu.

Ze wszystkimi w/w placówkami zostały podpisane umowy o współpracę.

 

II. Nawiązanie współpracy z następującymi placówkami Oświatowymi:

Ad. 4. Zespół Szkół w Legionowie.
Współpracę z tą szkołą rozpoczęłyśmy od zajęć dla najmłodszych dzieci z podziałem na trzy grupy. Zajęcia obejmowały przede wszystkim wiedzę na temat odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami i bezpieczeństwa w relacjach z nimi.
Celem zajęć było:
– uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt,
– nauka bezpiecznych zachowań w obecności zwierząt,
– poszerzanie ogólnej wiedzy o zwierzętach domowych.
W spotkaniu uczestniczyły dwa psy Fundacji.
Zajęcia mają być kontynuowane w przyszłym roku.
Planowane jest rozszerzenie grupy o uczniów gimnazjum.

 

III. Wspieranie akcji edukacyjnych związanych z ochroną zwierząt

1. 14 lutego 2011 roku – Szkoła Podstawowa nr 210 w Warszawie „Zima w mieście”.
W ramach akcji została zorganizowana pogadanka na temat potrzeb psa.
W spotkaniu uczestniczył pies pracujący Fundacji.

2. 21 maja 2011 roku – Festyn w Nadleśnictwie Drewnica.
Impreza zorganizowana przez Nadleśnictwo Drewnica, a skierowana w dużym stopniu do dzieci niepełnosprawnych. Podczas imprezy odbyły się pokazy psów-terapeutów oraz loteria fantowa.
Celem udziału w Fundacji w festynie było:
– zaprezentowanie zakresu działania Fundacji,
– prezentacja szkolenia metodami pozytywnymi,
– propagowanie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.
Podczas loterii fantowej, która odbyła się na mocy Decyzji Nr 4/2010 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2011 roku Fundacja JAK PIES Z KOTEM zebrała środki pieniężne w kwocie 302 zł.
Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów edukacyjnych oraz leczenie i karmę dla psów przebywających pod opieką Fundacji.

3. 21 maja 2011 roku – Dni Otwarte w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Dla najmłodszych uczestników festynu fundacja przygotowała kolorowanki, gipsowe odlewy zwierząt, loterię i grę w rzutki. Dzieci mogły również poznać nasze fundacyjne psy.
Rodzicom mogliśmy zaprezentować naszą działalność i porozmawiać o możliwości współpracy.
Celem udziału w Fundacji w festynie było:
– prezentacja zakresu działania Fundacji,
– propagowanie edukacji prozwierzęcej.

4. 4 czerwca 2011 roku – Festyn Rodzinny w Zespole Szkół nr 2 w Rembertowie.
Podczas Festynu zaprezentowaliśmy krótki pokaz z udziałem psów pracujących w Fundacji.
Celem udziału w Fundacji w festynie było:
– prezentacja zakresu działania Fundacji,
– prezentacja szkolenia metodami pozytywnymi,
– propagowanie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.
Podczas loterii fantowej, która odbyła się na mocy Decyzji Nr 4/2010 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2011 roku Fundacja JAK PIES Z KOTEM zebrała środki pieniężne w kwocie 260 zł.
Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów edukacyjnych oraz leczenie i karmę dla psów przebywających pod opieką Fundacji.

5. 18 czerwca 2011 roku – Dni Ursusa – w Parku Czechowickim odbyła się impreza pod hasłem „Pokochaj potwora. Poznaj i nie porzucaj”.
Publiczności zaprezentowałyśmy pokaz psów. Odbył się konkurs rzutów frisbee dla dzieci. Na naszym stoisku czekały na odwiedzających liczne atrakcje: loteria, kolorowanki, zabawy zręcznościowe oraz możliwość spędzenia czasu w towarzystwie naszych psów.
Celem imprezy było:
– prezentacja zakresu działania Fundacji,
– prezentacja szkolenia metodami pozytywnymi,
– wsparcie organizacji zajmującej się adopcjami terierów typu bull.
Podczas loterii fantowej, która odbyła się na mocy Decyzji Nr 4/2010 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2011 roku Fundacja JAK PIES Z KOTEM zebrała środki pieniężne w kwocie 100 zł.
Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów edukacyjnych oraz leczenie i karmę dla psów przebywających pod opieką Fundacji.

6. 27 lipca 2011 roku – wizyta w Szkole podstawowej w ramach akacji „Lato w mieście”.
Dwie grupy dzieci uczestniczyły w pogadance na temat różnych ras psów (czym się od siebie różnią, do czego zostały stworzone), czemu służą wystawy psów oraz jak opiekować się psami różnych ras.
Celem zajęć było:
– zapoznanie dzieci z różnorodnością ras i typów psów,
– propagowanie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami,
– propagowanie zasad bezpiecznych relacji z psami.

7. 29 sierpnia 2011 roku – Świetlica wiejska w Tończy (woj. mazowieckie).
Tematem spotkania był „SZCZĘŚLIWY PIES”. Aby pokazać, jak wiele można nauczyć psa szkoląc go metodami pozytywnymi – pies uczestniczący w spotkaniu zaprezentował kilka sztuczek oraz wykonał polecenia wydawane przez dzieci.
Celem spotkania było uwrażliwienie dzieci ze środowisk wiejskich na los zwierząt w ich otoczeniu.

 

III. Organizowanie szkoleń

 • Wraz ze Szkołą dla psów ALTO współorganizowanie warsztatów z kształtowania (nauka szkolenia w oparciu o metody pozytywne z użyciem klikera). Warsztaty odbyły się w dniach 05.01.2011 oraz 12.03.2011.
  Głównym celem warsztatów było wyjaśnienie uczestnikom jak można pracować z psem przy użyciu klkera i jakie korzyści można czerpać ze szkolenia psa opartego na pozytywnych metodach. Wspaniały sposób na budowanie więzi i zrozumienie między psem a jego opiekunem.
 • Wraz ze Szkołą dla psów ALTO współorganizowałyśmy warsztaty dla wolontariuszy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skierniewicach w dn. 06.11.2011 r. z
  Celem spotkania było zapoznanie uczestników z różnymi problemami, jakie mogą spotkać w pracy z bezdomnymi psami zarówno w schronisku, jak i w domu tymczasowym oraz jak na różne sposoby można sobie z nimi radzić. Duży nacisk został położony na prezentowanie metod pozytywnych, co w przypadku zwierząt będących przez dłuższy czas w sytuacjach stresowych jest szczególnie ważne. Zajęcia składały się z kilku wykładów wzbogaconych materiałami pomocniczymi i prezentacjami.

 

POMOC BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM
W roku 2011 pod opieką Fundacji przebywało:

 • bezdomne psy, w tym:
  – szczeniąt – 1,
  – dorosłe suki – 5 (w tym jedna suczka, która wróciła z adopcji)
  – dorosłe psy – 1.
 • koty:
  – kocięta – 3 (dwa kocurki, jedna kotka).

Wysterylizowano:
– suki – 3 (dwie będące pod bezpośrednią opieką Fundacji, jedną w domu tymczasowym),
– 3 kotki (dzikie kotki przebywające na budowie).

Wyadoptowano:
– psów – 5.

Ze wszystkimi osobami adoptującymi zostały podpisane stosowne umowy.
Zwierzęta zostały wydane zaszczepione, z aktualnymi książeczkami zdrowia.
Wszystkie zwierzęta do czasu adopcji przebywały w hotelu dla zwierząt, miały zapewnioną opiekę weterynaryjną i behawiorystyczną.

Fundacja sfinansowała także leczenie i pobyt w klinice dwóch kotek: jednej przebywającej w domu tymczasowym oraz jednej dzikiej z budowy.

 

DORADZTWO I POMOC OSOBOM PRYWATNYM
W zakresie swojej działalności w roku 2011 Fundacja wspierała osoby prywatne pomagając w poszukiwaniu nowych domów dla zwierząt pozostających pod ich opieką poprzez ogłaszanie zwierząt na portalach internetowych. W miarę możliwości Fundacja dofinansowywała opiekę nad zwierzętami w postaci zakupu karmy, finansowania leczenia i zabiegów. Udzielaliśmy także rad osobom mającym problemy behawioralne ze swoimi podopiecznymi lub osobom poszukującym zaginionych psów/kotów.
Jako Fundacja objęliśmy opieką dzikożyjące koty przy jednym z warszawskich placów budowy. Regularnie dokarmiamy je, finansujemy leczenie i sterylizacje (wszystkie kotki zostały wysterylizowane).

 

 

FINANSE (PLN)

Rachunek zysków i strat 2011

jkzk_sprawozdanie_2011

Fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki, nie nabyła nieruchomości, obligacji, akcji oraz udziałów w spółkach prawa handlowego w roku 2011.
W okresie sprawozdawczym: 01.01-31.12.2011 w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.
Podmioty państwowe i samorządowe nie zleciły Fundacji w okresie sprawozdawczym żadnych zadań.

Dodaj komentarz