Konkurs Fotograficzny – Dzieciaki i zwierzaki

Przepisy ogólne

1. Konkurs został zorganizowany przez Fundację Jak pies z kotem

2. Temat konkursu to „Dzieciaki i zwierzaki” a celem jest zaprezentowanie relacji dziecko – zwierzę i podkreślenie roli, jakie zwierzę może mieć w rozwoju dzieci i kształtowaniu prawidłowych postaw wobec słabszych stworzeń. Ważne jest również promowanie bezpiecznych kontaktów ze zwierzętami.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących amatorów bez podziału na kategorie wiekowe.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Oceny przysłanych fotografii dokona Jury w składzie: Monika Płaza, Olga Grąziewicz-Matejczuk, Anna Walentynowicz, Mikołaj Tym (fotograf). Decyzje Jury są ostateczne.

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację.

7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.

8. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przysłanych fotografii w różnych publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

 

 

Przepisy dotyczące prac

1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie o wymiarach nie mniejszych niż 1800×1200 pikseli (najmilej widziane duże zdjęcia: 2480×3508 pikseli) w formacie jpg

2. Do konkursu można zgłaszać tylko fotografie nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.

3. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

4. Fotografie należy przesyłać mailem na adres: [email protected]

5. Do nadesłanych prac należy dołączyć informacje dotyczące autora: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz e-mail kontaktowy. Dane te będą dostępne tylko dla organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców.

Wraz z przysłanymi pracami, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu fotograficznego „Jak pies z kotem” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie fotografii na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich fotografii
w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator. Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym właścicielem praw autorskich nadesłanych zdjęć i prace te nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich.

Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie, jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział
w konkursie powyższą klauzulę.

6. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.

 

Terminarz

1. Nadsyłanie prac w nieprzekraczalnym terminie od 28 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych fotografii. Jury decyduje o:

zakwalifikowaniu prac do wystawy,

ewentualnym umieszczeniu fotografii w pokonkursowym wydawnictwie,

przyznaniu nagród i wyróżnień.

4. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 10 stycznia 2011 r.

5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

6. Wyniki konkursu zostaną podane do 15 stycznia 2011 r. na stronach Fundacji JAK PIES Z KOTEM.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz organizator konkursu.

 

Nagrody:

plecaki,

książki, albumy przyrodnicze oraz poradniki o zwierzętach,

filmy DVD,

akcesoria dla zwierząt.

 

Dodaj komentarz